สถิติข้อมูลปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐)

จำนวนโรงเรียน ๒๒ โรง

 • โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ รูป) จำนวน  ๑๙ โรง
 • โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ – ๓๐๐ รูป) จำนวน  ๒   โรง
 • โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๑ รูปขึ้นไป) จำนวน  ๑   โรง

จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา รูป/คน

 • ครูประจำ จำนวน ๘๔  รูป/คน
 • พระภิกษุ  จำนวน  ๓๐ รูป
 • คฤหัสถ์ จำนวน  ๕๔  คน (ชายจำนวน ๒๗  คน,หญิงจำนวน  ๒๗  คน)
 • ครูสอนบาลีและวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๐  รูป/คน
 • ครูพิเศษ จำนวน ๑๓๐  รูป/คน
 • พระภิกษุ จำนวน  ๓๘  รูป
 • คฤหัสถ์ จำนวน  ๙๒ คน (ชาย จำนวน ๓๙ คน,หญิง จำนวน ๕๓ คน)
 • บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๖  รูป/คน

จำนวนนักเรียน  ๑,๔๑๔  รูป

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๙๗๗  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๓๖๐  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน  ๓๒๒  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน  ๓๙๕  รูป
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๒๗  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน  ๑๘๐  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน  ๑๔๐  รูป
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๑๑๗  รูป

จำนวนห้องเรียน ๑๒๕ ห้อง

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๗๒  ห้อง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕๓  ห้อง

 

 

ข้อมูลการสนันสนุนงบประมาณ