ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (หมวด ๔ ข้อ ๑๓) กำหนดให้มี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโดยให้จัดตั้งกลุ่มตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้มีโรงเรียน จำนวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียน ดังนี้

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ วัดชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนโรงเรียน ๒๒ โรง)