ทำเนียบผู้บริหารภายในกลุ่ม 3

สถานที่ตั้ง

วัดชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๔๕๐๓๙

ประธานกลุ่ม            : พระราชวัชราภรณ์                          โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๗๔๓๒๐

รองประธานกลุ่ม      : พระครูภาวนาโชติคุณ                     โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๑๓๓๓๑๐

เลขานุการกลุ่ม        : พระครูจักรธรรมวินิฐ                       โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๖๑๘๘๖๙

ผู้ประสานกลุ่ม         : นายอดิพงษ์ ชูบุญ                         โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๑๓๒๐๒๕

นักวิชาการกลุ่ม       : นางสาวเปรมสินี ขาวพล                 โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๗๒๔๕๕๗

: นายไกรสร บุญศรี                          โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๗๒๗๒๐๙

                        กล่มโรงเรียนพระปริยัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์