สำนักงานกลุ่ม 3


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์แนะแนวการศึกษา

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

สถานีโทรทัศน์ออนไลน์โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมลิงค์กลุ่มอื่นๆ

องค์กรครูกลุ่ม 3

 • ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
 • ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
 • ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
 • ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
 • แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
 • เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
 • ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
 • ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
 • ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
 • ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
 • รับรองรายงานประชุม อค.ปส๑
 • ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
 • แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ

ข้อมูลเตรียมประเมิน

 • สำนักงาน สมศ.
 • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
 • ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
 • ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
 • มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
 • รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
 • รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
 • แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
 • ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
 • รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

 S__2637871S__2637870

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 3

57 หมู่ 1 วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, 13170

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 3

ข่าวสารแวดวงการศึกษาของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา